Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vamlingbo Prästgården Byggnadsminne

Vamlingbo prästgårdsmiljö, belägen söder om kyrkan, hör till Gotlands viktigaste kyrkomiljöer.

Prästgården är uppförd i putsad sandsten, huvudsakligen under 1700-talet. Den ersatte då en äldre prästgårdsanläggning på samma plats.

Manbyggnad

Manbyggnaden flankeras av två flyglar i samma utföranden. Den norra flygeln inrymmer bostad och den södra brygghus.

Manbyggnaden uppfördes 1779 och är ett stort, typiskt gotländskt vitkalkat tvåvåningshus med tegeltak. I de symmetriskt uppbyggda fasaderna finns mot öster byggnadens huvudportal i sandsten.

Rumsindelningen från tillkomsttiden är i stort bevarad, den fasta inredningen präglas dock av tillägg från 1800-talets slut.

Byggnaden genomgick 1969 en stor renovering.

Söder- och norrladan

Mot vägen finns ytterligare två symmetriskt placerade byggnader, söderlada och norrlada. Dessa har exteriör utformning från 1880-talet, men har sannolikt äldre ursprung.

Flygelbyggnaderna har samma utförande som huvudbyggnaden varav den norra såväl ut- som invändigt präglas av 1700-talet. Den södra, före detta brygghusflygeln, har förlorat den ursprungliga inredningen.

Prästgårdspark

Prästgården omges av en parkliknaden trädgård med ett åldrigt trädbestånd och hela anläggningen omgärdas av kalkstensmurar.

I murarna runt gården ingår säkerligen delar från den medeltida prästgården som sannolikt legat inom området för dagens prästgårds bebyggelse.

 2003 utökades byggnadsminnets skyddsområde till att gälla hela den f.d. parken kring prästgården.
 

KÄLLOR: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1997-03-12. Dnr 221-2029-96