Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vamlingbo: Simunde 1:6 Byggnadsminne

Väl bevarad flistaksbyggnad med bakbygge.

Fastigheten utgör en av Storsudrets karaktärsgårdar utan inslag av modern jordbruksbebyggelse.

Den extensiva användningen - under 1900-talets andra hälft - har inneburit förhållandevis få ingrepp i den ursprungliga utformningen.

Manbyggnad

Manbyggnadens traditionella utformning och material utgör typexempel på den särart som södra Gotlands bebyggelse kan uppvisa. Det innebär att anläggningen även i ett nationellt perspektiv har en synnerligen märklig karaktär.

Manbyggnaden utgörs av en traditionell sydgotländsk parstuga i två våningar under flistak, troligen uppförd under 1700-talets senare hälft.

År 1870 fick huset ett bakbygge under sadeltak, vilket har förbindelse med manbyggnaden endast i bottenplan.

Vid denna tid flyttades köket till bakbygget, samtidigt förstorades fönstren i byggnadens bottenvåning och de äldre fönstren återanvändes i övervåningen.

Ladugården

Ladugården är uppförd av kalksten, med vitavfärgad grovt påslagen kalkputs. Taket har under 1900-talets första hälft blivit försett med pannplåt.

På fastigheten finns dessutom en ladugårdsflygel och en jordkällare.

Trädgård

Gårdstomten är en trädgård där gårdens vårdträd är en av södra Gotlands största lindar.

Övrigt trädbestånd utgörs av balsampoppel och kastanj samt äppel-, päron- och bigarråträd.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 2000-07-12. Dnr 221-2901-99