Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vamlingbo: Bottarve 1:26, Sigfride 1:52, Sigrajvs 1:45, 1:29

Bebyggelsemiljö med byggnader från olika tider som växt upp längs vägen.

Bottarvegården

Gårdsanläggningens alla byggnader är uppförda i sten och ger en god bild av hur sudergutniska bondgårdar sett ut.

Bottarve med rötter i järnåldern är dessutom Gotlands äldsta hembygdsmuseum. Dess första ägarnamn, Jörgen Smitlouw, uppträder dock först 1614.

Under det stora nordiska krigets sista år 1718 blev Bottarve kronohemman och under resten av 1700-talet drevs gården av två arrendatorer.

Ett storskifte företogs 1814 och efter 1840 var hushållet Bottarve stort.

Hoburgs hembygdsförening

År 1918 bildades Hoburgs hembygdsförening som senare lät reparera fastigheten. Mangårdsbyggnaden i ett och ett halvt plan stod färdig 1844 och ersatte då en mindre liknande byggnad.

Taktäckning

Bristen på skog medförde att sandstensflis valdes till taktäckning, det mesta uthugget i Vestland käulu i Vamlingbo. Under flisen finns kraftiga bjälkar av rundtimmer s k asar (åsar), på dessa ligger ett tak av spåntade bräder och ovanpå och på tvären smalare bräder. Takkonstruktionen är speciell för Gotland.

Smedja

Smedjan av kalksten troligen uppförd under 1800-talets andra hälft, har samma takkonstruktion som manbyggnaden fast i mindre skala och bevarar ursprunglig inredning.

Ladugården

Nuvarande ladugård uppfördes 1890, i kalksten under agtak och är hela 40 m lång. Till ladugårdens nordöstra hörn ansluter tröskhuset från sent 1800-tal. Föreningen beslöt efter övertagandet att ladugårdslängans gamla spåntak skulle bytas mot agtak, samtidigt förstärktes stötterna vilka bar upp takkonstruktionen.

Branden 1985

Både ladugården och tröskhuset förstördes nästan helt genom en eldsvåda 1985 men återuppbyggdes. En del värdefulla föremål gick tyvärr förlorade i branden, dock ger få gårdar en sådan upplevelse av forna tiders bondeliv som Bottarvegården.

KÄLLA: Länsstyrelsen på Gotlands hemsida 2004, www.i.lst.se