Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Odlingslandskapet: Västergarn

Västergarns samhälle ligger nära den flacka kusten i ett öppet odlingslandskap med betesmarker runtom.

Norr om samhället ligger Paviken, en före detta havsvik, nu en slättsjö med frodig strandvegetation, känd för sitt rika fågelliv.

Väster om Paviken är landskapet öppet med betesmarker ner mot kusten medan östra sidan har delvis tät skog med inslag av ljusare partier.

Västergarns utholme är en flack ö täckt av grus avsatt i markanta strandvallar. Ön som är välbetad av får är glest bevuxen med enbuskar.

Sex olika objekt med naturlig betesmark ingår i området. Åtta hektar av dessa utgörs av havsstrandäng.

Flertalet objekt saknar eller har svag hävd.

Västergarns utholme

Västergarns utholme betades av får till och med säsongen 1990. Under 1992 har betesdriften återupptagits öster om Paviken.