Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Västergarn kyrka

Västergarn var en betydande hamnort under medeltiden, och dess halvcirkelformade skyddsvall är till stor del bevarad.

Nordost om kyrkan finns ruinen av ett medeltida murat torn (kastal), troligen från 1100-talets slut.

Ruinen av en romansk kyrka återfinns nordväst om den befintliga kyrkan.

Den medeltida kyrkan

Den medeltida stenkyrkan består endast av en byggnadskropp, med närmast kvadratisk planform. Den uppfördes vid 1200-talets mitt som kor till en större kyrka, vilken på grund av ekonomiska svårigheter efter inbördeskriget 1288 aldrig kom till stånd.

En ombyggnad ägde rum i slutet av 1200-talet, då bland annat fönstren moderniserades, triumfbågen murades igen och en rundbågsportal sattes in i västmuren (troligen ursprungligen avsedd för det icke uppförda långhuset).

Det branta sadeltaket kröns av en takryttare i väster.

Interiör

Invändigt täcks kyrkorummet av ett åttakappigt tältvalv. I den norra muren, som är tjockare än de andra, finns en murad trappa samt ett smalt utrymme i öster, vilket används som sakristia.

Kyrkan har restaurerats 1935 (arkitekt Erik Lundberg) och 1966 (arkitekt Olle Karth).

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998.