Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vägminne Rute

På norra sidan av Fardume träsk går en väg norrut förbi Fardume gård till Risungs och därifrån vidare via Gerungs mot Rute kyrka.

Längs vägen finns lämningar från bronsålder, järnålder och medeltid. 

I Klintbranten vid Fardume finns stenbrott och kalkugn. Från stenbrotten ledde vid 1900-talets början ett järnvägsspår till en numera nedlagd och riven cementfabrik vid Valleviken. 

Norr om Fardume fortsätter den medeltida vägen, till skillnad mot dagens, ner genom dalen fram till Risungs, där den passerar ett stort järnåldersgravfält med rötter i bronsålder.

Alla gårdarna utefter vägen har medeltida ursprung även om det bara är kända byggnader från denna tid bevarade i Farudme.