Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyrkbyn Rone

I början av 1700-talet låg kyrkan och prästgården i den för bygden viktiga vägkorsningen där vägar från alla väderstreck möttes och med närmsta gård på ett ganska stort avstånd.
 

Mot slutet av 1800-talet har de flesta av de nuvarande fastigheterna etablerats.

I socknen var bebyggelseutvecklingen under 1800-talet relativt spridd men med en koncentration till området vid landsvägen i närheten av kyrkan.

Området förtätas något under 1900-talet men den största delen av nyetableringar under 1900-talet sker utefter vägen mot Burs utanför kyrkbyn.