Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rone: Änggårde 3:1, 3:3, 5:1, 6:1, 6;4

Grannlag bestående varav en part är utskiftad. I grannlaget ingår byggnadsminnet Ängårde 6:4.

I grannlaget ingår byggnadsminnet Ängårde 6:4 (se egen beskrivning).

I grannlaget ingår också  en liten parstuga med flistaksförsett bakbygge.

Till södra parten hör en fallfärdig tvåvåningsbyggnad.

Norr om grannlaget ligger ett stort sekelskiftes trähus.