Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tre anmälningar enligt lex Maria

Två allvarliga vårdskador och ett självmord anmäls idag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Genomförda internutredningar har lett till en utbildningsinsats och skärpt kontroll av personal som förmedlats av bemanningsföretag.

Försenad diagnos 1
En man i 70-årsåldern kom till akutmottagningen Visby lasarett med remiss från vårdcentral pga. dubbelseende och trötthet. Han blev inlagd på vårdavdelning och vårdades för stroke. Fem månader senare korrigerades diagnosen i samband med besök på neurologmottagningen. Mannen hade en betydligt mer ovanlig neurologisk sjukdom som påverkar muskelkraften.
-Händelsen ledde till fördröjd behandling, säger chefläkare Gunnar Ramstedt. Det var en relativt ovanlig diagnos som förbisågs under en tid. En internutredning är redan genomförd och har resulterat i utbildning och diskussion i läkargruppen inom den internmedicinska verksamheten på Visby lasarett.

Försenad diagnos 2
Man i 70-årsåldern, som sökte på vårdcentral. Han hade haft övergående talsvårigheter fyra dagar tidigare. Läkare ställde diagnosen TIA, en tillfällig blodpropp. Mannen skickades hem utan vare sig ytterligare utredning, uppföljning eller proppförebyggande medicinering. Nästa dag sökte mannen på akutmottagningen Visby lasarett med nya symtom. Röntgen påvisade hjärninfarkt som var äldre än de akuta symtomen. Mannen blev inlagd på vårdavdelning och fick propplösande behandling.
-I det här fallet har internutredningen visat att det förelåg brister i en enskild läkares handläggning, säger Gunnar Ramstedt. Läkaren arbetade på uppdrag av bemanningsföretag. Både läkare och företag har vidtalats. Hyrbolaget kommer fortsättningsvis bara anlitas när det är läkare som tidigare arbetat på ett bra sätt i primärvården på Gotland.

Självmord
Kvinna i 50-årsåldern med depression. Under ett sommaruppehåll i sin behandling tog hon sitt liv.
-Vårdtiden som föregick dödsfallet kommer att bli föremål för granskning i form av en händelseanalys, säger Gunnar Ramstedt. Vi vill kartlägga om brister i vården förekommit, för att i så fall vidta åtgärder som minskar risken för liknande händelser i framtiden.