Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vad får man se?

Enligt Tryckfrihetsförordningen har allmänheten tillgång till allmänna handlingar, men det finns begränsningar.

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda. Om handlingarna innehåller uppgifter som omfattas av sekretess måste först en sekretessprövning ske. Man kan nekas att ta del av uppgifter som omfattas av sekretess. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda uppgifter om enskilda människor.

Det finns handlingar i regionens verksamheter som inte är allmänna och därmed inte heller tillgängliga för allmänheten, till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial och handlingar som ännu inte är färdigställda.