Kontakt

Besöksadress/reception

Sävehuset, Säves väg 10, Visby
Tfn: 0498-26 96 80
Ekonomi- och fakturafrågor besvaras på tfn: 0498-26 99 59, 26 95 27
E-post: wisbygymnasiet@edu.gotland.se 

Postadress
Wisbygymnasiet
Region Gotland
621 82 Visby

Frågor om gymnasieprogrammen, inriktningar och kurser besvaras av studie- och yrkesvägledarna. 

Om du har synpunkter på vår verksamhet ska du i första hand vända dig till respektive mentor, lärare eller till den rektor som ansvarar för utbildningen.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ledighet

Ledighet kan beviljas av rektor för enskild angelägenhet. Observera att ledighet för t.ex. semesterresa, körkortslektioner och förvärvsarbete inte anses som enskild angelägenhet. Ledighet vid enstaka lektion under en skoldag beslutas av undervisande lärare som är direkt berörd av frånvaron.

Uteblir man från undervisningen utan en beviljad ledighetsansökan, rapporterar skolan frånvaron till CSN. Om rektor avstyrker ansökan om ledighet och eleven ändå tar ledigt anses eleven inte längre studera på heltid. Sjukanmäls eleven på den tid då eleven ansökt om ledighet ska sjukintyg uppvisas på begäran för att inte rapporteras som ogiltig frånvaro.

Skolan har skyldighet att rapportera till CSN som beslutar om studiehjälp (studiebidrag) eventuellt ska dras in. Studiehjälpen är kopplad till, och kan påverka, övriga bidrag som familjen får, t.ex. inackorderings-, bostads- och underhållsbidrag.

Ansökan om ledighet görs via mobilappen Edlevo, som laddas ner från Google Play eller App Store. Ledighetsansökan tar ett par dagar att handlägga.

Ogiltig frånvaro på gymnasiet, CSN