Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Västerhejde Axelsro

1911-1912  avstyckas tomter från Nygårds gård för ”sommarnöjen”. Härmed bildas Axelsro.

Längs kusten söder och norr om Visby finns långa sträckor där bergklintar ligger i omedelbar eller nära anslutning till havet.

Klintarnas dramatiska klippformationer och den knotiga vindpinade tallskogen på landmassan närmast innanför klintkanten har utgjort ett i det närmaste idealiskt landskap för bebyggelse för de som kring sekelskiftet 1900 vurmade för den nationalromantiskt inspirerade förhöjda naturdramatiken.

Klimatkänsliga villor

De ofta stora vackra och klimatkänsliga villorna har, kanske just på grund av sin tydliga sommarhuskaraktär, ofta lämnats utan stora förändringar och därför kommit att bibehålla mycket av den ursprungliga karaktären.

Axelsro

Det är nordvästra delen av det första avstyckade området närmast havet som utgör kärnan av det som idag uppfattas som Axelsro. Det är också i detta område och på båda sidor utefter Holger Rosmans väg som karaktären av det nationalromantiska bebyggelselandskapet bevarats tämligen intakt.

Vägnät

Vägarna i området är till stor del utlagda i samband med de två första årens tomtstyckningar. De har planerats utifrån områdets naturliga förutsättningar och utgör en viktig del i områdets karaktär. Låga tidstypiska staket avskiljer den grusade vägen från tomterna.  

Ursprungligt uttryck

I det först bebyggda området i nordväst har bebyggelsen fortfarande kvar ett relativt ursprungligt intryck.

Här är det viktigt att skogskaraktären bevaras och att en fortsatt styckning av tomterna inte genomförs.

Komplementbyggnader

På de flesta fastigheterna har under årens lopp komplementbyggnader och friggebodar placerats ut men ofta på ett väl integrerat sätt så att huvudbyggnaden bibehållit sin solitära uttryck.