Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sjonhem: Hällinge 1:26 (Byggnadsminne)

En gårdsmiljö med väl bevarande byggnader djup sockel från slutet av 1700-talet.

Spåntak, har ursprungligen haft faltak.

Manbyggnaden

Manbyggnaden är en stor parstuga med extra kökskammare och källare under del av huset, byggd av sten under faltak. Huset är troligen uppfört som enkelstuga 1752 och utökad till parstuga 1786.

Under de senare 200 åren har endast obetydliga förändringar genomförts.

Flygel och ladugård

Flygeln, av relativt ungt datum, är uppförd av resvirke under faltak och innehåller snickarbod, förråd och hemlighus. Ladugården och ladan står i vinkel mot varandra. De är byggda på 1800-talet av sten under spåntak.

Byggnaderna är obetydligt förändrade, bland annat är flera ålderdomliga vindögon bevarade.

Tomten hyser en vacker trädgård med fruktträd och prydnadsväxter.

1900-talets mitt

Sedan 1957 har byggnaden omsorgsfullt restaurerats under ett antal år.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1988-12-19. Dnr 11.392-1042-88