Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyrkbyn Hejnum

Kyrkan ingår i riksintresset för kulturmiljö. Den ligger centralt i socknen på en liten höjd mitt i odlingslandskapets dalgång norr om de utdikade myrmarkerna.

Norr om kyrkan på andra sidan landsvägen ligger prästgården uppförd på 1700-talet med manbyggnad, flygel, brygghus och lada som är uppförd i kalksten på 1900-talet.

De närmaste liggande gårdarna finns vid Kyrkebys ett hundratal meter västerut.

Sedan mitten av 1900-talet har bostäder byggts väster och öster om prästgården och bildar idag tillsammans med byggnader runt vägskälet mot Bäl ett litet bebyggelsecentrum.