Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornlämningar Hejnum

Medeltida gårdsport

Vid Riddare i Hejnum finns en ståtlig medeltida gårdsport.

 

Skattegården Hemsarve

Strax norr om kyrkan i övergången mellan hällmarken i öster och inägomarken i väster finns platsen för den under senmedeltiden försvunna skattegården Hemsarve. 

På platsen går att urskilja ett par husgrunder, hägnader, och odlingsspår. 

Norr om bebyggelseplatsen finns ett par gravfält och samt några enstaka gravar.