Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornlämningar Hall

Stenåldersbosättningar

På Norrbys gård finns en av ett fåtal platser på Gotland som kan vittna om stenåldersbosättningarnas lokalisering. Genom fynd av grönstensyxor har gått att lokalisera en boplats ca: 200 meter norr om Norrbys huvudgård vilken var bebodd ca: 3500 år f Kr. Boplatsen ligger orienterad ut mot havet i väster och illustrerar stenåldersboplatsernas belägenhet i terrängen.
 

Fossila åkrar

Bebyggelsemiljö med fossila åkrar och gravfält med skeppssättningar som beräknas varit fungerande i slutet av bronsålder – äldsta järnålder. En mycket gammal väg, kantad med gravar och gravfält förbinder bosättningen med den centrala delen av Hall.

Vägen är använd åtminstone sedan bronsålder och var en del i ett större system som förbundit de norra gårdarna i Hall med gårdar vid Ire och Sigsarve i Hangvar. De längs vägarna liggande fornlämningarna visar tydligt det forntida sambandet mellan väg och lämning.

Förutom enstaka gravar finns gravfält, skeppssättning och en domarring.


Järnåldersgårdar

Lämningar av två ensamliggande äldre järnåldersgårdar samt ett gravfält med gravar från b.l. a. folkvandringstid.