Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gerum: Ajmunde 1:8, 2:1

Grannlag bestående av två parter norr om kyrkan.

Manbyggnaderna ligger tätt intill varandra och visar den gamla bebyggelsestrukturen.

Till en av parterna hör även en bulsmedja.

Spegeldörrar

På manbyggnaden vid Ajmunde 1:8 finns vackra spegeldörrar med rikt utformade speglar. Liknande dörrar förekommer på flera ställen i socknen och grannsocknarna.

Karaktäristiskt för dörrarna är en lyra i nedre spegeln.