Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gerum: Likmunds 1:2, 1:5, 2:1, Botes 1:7, Mickelbys 1:24

Grannlag med tre gårdar och åtta parter längs vägen.

Miljön har varit kvar en del av det äldre bebyggelsemönstret trots att bebyggelsen har glesnat. Flera parter skiftas ut och vägen har ändrat sträckning.

Huvudgårdarna har tvåvånings manbyggnader.

Två med brutna tak och två med för socknen karaktäristiska spegeldörrar.