Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornlämningar Fide

Järnåldersgård

Tre husgrunder vid Lilla Västergårde utgör lämningarna av en äldre järnåldersgård. 

Gården är ett exempel på den utmarks­bebyggelse som kom till under loppet av äldre järnålder. Sitt största intresse har gården genom dess troliga samband med en sannolikt under medeltid övergiven gård.

Ödegård på Frigsarve

Området ut­gjordes under 1600-talet av ett stycke änge plus ett mindre åkerområde.

Marken brukades vid denna tid av Hillebrandt An­dersson på Frigsarve i Grötlingbo socken.

 
Dennes fader hade, som jordeboken 1653 uttrycker saken:
"kiöpt uthaf dommare Rass­mus Hindrichsson ett stycke ängessmarck, Rörängh benembdh, om fem mans slätt och åcker 1/4 tunnelandh, hwileken jordh Rass­mus Hindrichsson tillförende kiöpte af Siffredhe Åboo i Fijdhe socken."

l området finns två/tre husgrunder från äldre järnålder samt tydliga spår av gammal odling.

Möjligen är det här frågan om en medeltida ödegård med rötter i äldre järnålder.