Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornlämningar Fardhem

Järnåldersgårdar

(Norr om Stenstugu) Lämningarna av flera gårdar från äldre järnålder i form av husgrunder, hägnader, röjningsrösen, enstaka observerbara odlingsytor och gravar.
Området berör även Gerum och Lojsta socknar.

Sandarve gamla gårdsplats

Sandarve gård torde, med hänsyn till dess storlek, ha ett för­historiskt ursprung. Den gamla gårdsplatsen utgörs i dag av relativt öppen betesmark.