Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fardhem: Prästgården 1:11 (Byggnadsminne)

Fardhem prästgårds huvudbyggnad är uppförd av kalksten i två våningar och har omfattande medeltida murverk med överputsade hörnkedjor i såväl botten- som övervåning.

Huset byggdes om 1734 och fick då troligen ett säteritak.

Vid en ombyggnad i slutet av 1700-talet försågs dock byggnaden med ett brant sadeltak och erhöll då ett typiskt gotländskt utseende, med kompakt volym och huvudfasad med sparsam utsmyckning samt sträng symmetri och harmoniska proportioner.

Byggnaden har renoverats vid flera tillfällen under 1900-talet.

Södra flygeln

Södra flygeln uppfördes i slutet av 1700-talet och fungerade ursprungligen som visthus med mera. Snart övergick användningen till bostadsändamål.

Norra flygeln

Den norra flygeln är samtida med den södra och nyttjades ursprungligen som brygghus, tvättstuga och drängstuga.

Trädgård

Kring prästgården anlades på 1700- och 1800-talen en omfattande fruktträdgård samt karpdammar, humlegård och bevattningssystem.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1999-02-04. Dnr 221-2109-98