Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Etelhem kyrka

Etelhems kyrka ligger i ett av de före detta järnvägssamhällena på Gotland, från vilket ännu några mindre industrier finns kvar.

Den medeltida kyrkan är uppförd av kalksten och består av rakslutet kor med sakristia i norr, ett bredare och högre långhus och ett kraftigt torn i väster, vars murar knappt når över långhusets taknock.

Tornet och den äldre kyrkan

I tornet finns gångar i norr och söder samt i korets sydfasad. Tornet är kyrkans äldsta del och uppfördes vid 1200-talets början invid en äldre murad kyrka. Denna kyrka ersattes, så när som på tornet, omkring år 1300 av det nuvarande koret och långhuset, uppförda i ett sammanhang.

Sakristian uppfördes sannolikt under 1600-talet. Den nuvarande tornhuven ersatte 1911 en låg lanterninformad huv från 1791.

Portaler

Tornets välavvägda portaler är romanska. Den gotiska portalen pryds av en rik geometrisk ornamental dekor och kröns av en trekantsgavel. Av fönstren är alla utom det i norr ursprungliga. Det stora östfönstret är försett med masverk.

Interiören

Interiören har väl avvägda proportioner. Det kvadratiska långhuset i mitten har fyra murade valv som bärs av en kraftig mittkolonn. De jämnstora triumf- och tornbågarna förenar långhuset med det välvda koret och den ungefär lika stora välvda ringkammaren.

Rummet har kalkmålningar från 1300- och 1400-talet. I korets östfönster, och några av sydfönstren, finns bevarade rutor av märkliga glasmålningar från 1300-talets början.

Det stora triumfkrucifixet med ringkors härrör från 1300-talets slut.

Dopfunten

Kyrkans märkligaste inventarium är den rikt dekorerade dopfunten från 1100-talets senare hälft, som har en inskrift som lyder: "Hegvald lät göra ... dopfunt".

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996.