Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Etelhem: Tänglings 1:73 Krukmakeri (Byggnadsminne)

Etelhems krukmakeri grundades 1889 av kakelugnsmakaren och keramikern Axel Nilsson.

Verkstadsbyggnaden som uppfördes i samband med grundandet står kvar. Den har under 1900-talet utökats och byggts till i etapper för att anpassas efter förändringar i produktionen. Byggnaden har en regel- och stolpkonstruktion som är klädd med liggande spontad träpanel. 

Keramikugnen

Den stora keramikugnen är byggd i två våningar och placerad vid byggnadens södra gavel. Inte långt efter uppförandet av verkstadsbyggnaden gjordes en tillbyggnad åt söder, så att ugnen hamnade inomhus under tak.

Den äldsta verkstadsdelen har en liten vind som under 1960-talet användes vid glasering. Verkstadsbyggnaden har flera tillbyggnader, mot öster, från 1900-talet.

Slamverket

Söder om verkstadsbyggnaden ligger det till verkstaden tillhörande slamverket. Intill slamverket ligger en slambassäng, gjuten i betong och täckt av ett tak.

Bostadshuset

Bostadshuset är ursprungligen uppfört i skiftesverkskonstruktion omkring år 1850. Senare, omkring 1890, fick byggnaden en för tiden typisk hög stenfot med källare under hela byggnaden.

Samtidigt reveterades byggnaden samt försågs med en snickarglädjeveranda.

Bakbygge och renoveringar

Ett bakbygge med samma ytskikt och i samma stil samt ett nytt papptäckt tak tillkom 1915.

Huset har genomgått viss renovering, främst invändigt, 1946 respektive 1960. På 1980-talet bekläddes yttertaket med trapetskorrugerad plåt.
 

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 2001-08-31. Dnr 221-3122-00