Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyrkbyn Endre

I början av 1700-talet låg förutom prästgården ytterligare 18 gårdar i Endre socken. Den största av dessa var Stora Hulte som hade 18 tunnland åker.

Kyrkan och prästgården låg ensamma utefter landsvägen medan gårdarna var väl spridda i socken.

Den närmast belägna gården var Bjärs på drygt 700 meters avstånd på andra sidan om Endre backe.

innan ingången av 1900-talet är det kring Endrebacke den största bebyggelseutvecklingen sker, då ett tjugotal enklare boställen uppförs där

1900-talet

Under 1900-talets inledning byggs ytterligare några bostäder vid landsvägskorset och utefter vägen ner mot Endregårde.

Därefter expanderar bebyggelsen utefter landsvägen mot Ekeby samtidigt som en svag förtätning av tidigare bebyggda områden sker.

Vägkorset utvecklas till ett litet bycentrum.