Kontakt

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förbud mot trafik med motordrivet fordon under Almedalsveckan

Regler och anvisningar gällande motorfordonsförbudet under Almedalsveckan.

Under Almedalsveckan ansvarar Region Gotland för värdskapet och polismyndigheten för säkerhet och ordning. Tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet är i fokus. Motorfordonsförbudet är en del av detta.

Med syfte att göra det tryggare för Almedalsveckans besökare och arrangörer är hela Almedalsområdet samt en del huvudgator avstängda för motortrafik under veckan. Det finns ett antal bemannade bommar in till området. Avstängningen gäller från söndagen den 3 juli till torsdagen den 7 juli, mellan klockan 09:00-21:00. Trafiken kommer inte att släppas på tidigare avslutningsdagen.

Det inre avspärrningsområdet runt Almedalsparken, säkerhetszonen, kommer att vara avstängd från och med söndagen 3 juli till torsdag 7 juli klockan 09:00-21:00 och området kommer inte att öppnas upp mellan talen. I detta område gäller inte dispensen.

Framkomlighet
Under vecka 26 börjar området närmast hamnen och Almedalen att byggas upp. Det kan betyda att det är svårare att ta sig fram under vissa tider. Rekommendationen är att i den mån det går försöka undvika att köra i området under vecka 26, eftersom det rör sig stora transporter och tung utrustning.

Parkering

Parkeringsytorna markerade för boendeparkering och övriga parkeringsplatser inom Almedalsområdet stängs av från och med måndagen den 27 juni klockan 07:00. Parkeringsplatser finns utanför det motorfordonsfria området.

Vissa parkeringsytor kommer att finnas tillgängliga under byggperioden 27 juni till och med 2 juli i området, se skyltar på plats. All parkering på området är förbjuden under perioden 3 juli till 7 juli, dygnet runt. Fordon som parkerats i området kommer att bärgas till uppställningsplats.

För personer med godkänt parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns parkeringsplatser reserverade på Korsgatan, bakom Tonsättarhuset vid Skeppsbron samt vid Specksrum.

Personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade får köra in i området utan dispens och får endast parkera på parkeringsplatser för rörelsehindrade. Dessa parkeringsplatser är kostnadsfria.

Dispens från motortrafikförbud (TN 2018 § 94)

Dispens behövs inte för motortrafik mellan klockan 21:00-09:00 dagligen.

Dispens för motortrafik mellan klockan 09:00-21:00 dagligen kan medges för leverans- och servicefordon. Ansökan görs digitalt via länken längst ned på denna sida.

E-tjänst för ansökningar till Almedalsveckan 2022 öppnas 11 maj.

Om villkoren för dispensen överträds kan dispensen återkallas utan dröjsmål.

Behörig trafik i området som inte behöver ansöka om dispens:

 • Polismyndigheten
 • Försvarsmakten
 • Räddningstjänsten
 • Sjukvårdstransporter och ambulanser
 • Diplomatregistrerade fordon
 • Transporter med skyddsobjekt
 • Förare med giltigt parkeringstillstånd för rörelsehinder

Dispens kan beviljas för:

Företag och verksamheter som måste genomföra leveranser inom det avstängda området mellan klockan 09:00-21:00.

Dispens kan medges för leverans- och servicefordon med exempelvis följande verksamheter:

 1. Catering
 2. Fastighetsägare inom det avstängda området
 3. Ljud- och bildteknik inom området
 4. Varu-, post- och godsleveranser
 5. Renhållning
 6. Gata- och parkdrift
 7. Fastighetsskötsel av akut karaktär inom området
 8. Vatten/avlopp inom området
 9. El-service inom området
 10. Säkring av tält
 11. Parti på egen dag
 12. Annan akut åtgärd som kräver ett fordon

Dispens medges till boende inom det avstängda området som är folkbokförda på adressen och ägare till fordonet/fordonen.

Dispens kommer inte beviljas för:

 • Busstrafik
 • Taxi
 • Turisttåg
 • Reklamfordon
 • Privata persontransporter eller transporter som inte uppfyller kraven för dispens

Säkerhetszon - Dispens beviljas ej

Gatorna närmast Almedalsparken ska vara helt fordonsfria söndag 3 juli från och med kl 15:00-21:00 samt under måndag 4 juli - torsdag 7 juli klockan 09:00-21:00. 

Dataskyddsförordningen - GDPR

Region Gotland har beslutat att den som söker dispens från motortrafikförbudet ska uppge registreringsnummer på fordonet i kombination med fullständigt namn, personnummer och mobiltelefonnummer på samtliga chaufförer av fordonet.

Av säkerhetsskäl krävs en säker identifiering av samtliga förare som ska framföra fordon som erhåller ovan nämnda dispens. Registret med namn och personnummer upprättas av Region Gotland och kommer användas i samarbete med polismyndigheten i förbindelse med Almedalsveckan 2020. Kontaktuppgifterna kan också komma att användas om viktig information behöver förmedlas till de som sökt och/eller fått dispens. Personuppgifter gallras om de inte varit aktiva efter nästkommande års Almedalsvecka.

På ansökan för dispens från motortrafikförbudet finns begäran från Region Gotland att samtycke lämnas enligt ovan nämnda uppgifter i enlighet med kraven i Dataskyddsförordningen. Beslutet är taget i samverkan med polismyndigheten.