Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Väskinde: Prästgården 1:5

Väskinde prästgård ligger söder om kyrkan och har idag sex byggnader -huvudbyggnad, två flyglar, garage och två ladugårdslängor - tillkomna mellan 1700-talets första hälft och 1900-talets första del.

Den äldsta nuvarande byggnaden, den östra ladugårdslängan, har byggts vid 1700-talets mitt.

1771 uppfördes en ny huvudbyggnad i sten i två våningar längre bort från kyrkan än den tidigare. Den fristående södra flygeln, drängstugan, uppfördes antagligen samtidigt med huvudbyggnaden, medan den norra flygeln, brygghuset, tillkom 1789 enligt sockenstämman.

Fel länge revs

Den östra ladugårdslängan utdömdes vid ekonomisk besiktning 1898, men av misstag revs den norra längan. Samtidigt tillkom i stället för de rivna småhusen en uthuslänga i sten och 1909 uppfördes ett nytt ladugårdshus i sten och trä sydväst om de gamla längorna.

1900-talet

Omkring 1925 tillkom ett garage i trä sydost om manbyggnaden. Ladugården från 1909 revs 1992. De östra och södra ladugårdshusen som utdömts flera gånger och varit rivningshotade på 1980-talet renoverades 1994 genom anslag från länsstyrelsen, samfälligheten och ideellt arbete av Väskinde hembygdsförening.

Samlingslokal och museum

Den östra ladan disponeras av hembygdsförening som inrett den till samlingslokal. Den södra ladan nyttjas dels som bygdemuseum och dels som förråd.

Splittrad helhetsbild

Helhetsbilden är något splittrad för fastigheten. Genom tillbyggnader av olika slag har en betydande del av huvudbyggnadens kulturhistoriska värde gått förlorad liksom den ombyggda södra flygeln mist sin karakteristiska exteriöra utformning.

De kulturhistoriskt mest betydelsefulla byggnaderna, de ålderdomliga ladugårdshusen från 1700-talet, avviker starkt från det övriga byggnadsbeståndet. Prästgården tillhörande byggnader jämte trädgården utgör dock ett mycket viktigt miljöskapande värde för bebyggelsemiljön i kyrkans närhet.