Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Viklau: Sigsarve 1:6, 1:60, 1:61 St Vikare 1:45

Grannlag bestående av tre parter vars byggnader ligger oregelbundet i förhållande till varandra.

Byggnaderna är från olika tidsepoker men är mer eller mindre förändrade.

Till norra parten för en tvåvånings parstuga med källare från 1850-talet obebodd.