Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stenkumla: Prästgården 1:7

Öster om kyrkan belägen i sluttningen på en rullstensås ligger Stenkumla prästgård. Numer består den av tre byggnader.

Bostadsbyggnaden är från 1757, flygeln från 1887 samt komplementbyggnaden från 1997.

Äldre byggnader för olika funktion har legat på fastigheten men har rivits och ersatts med nya eller helt enkelt bara rivits.

Flygeln

Den nuvarande flygeln ersatte två äldre flyglar som dömts ut som icke funktionsdugliga 1887. Ladugårdsbyggnaderna revs så sent som på 1950-talet.

Nedanför gården i öster låg tidigare en trädgård som sannolikt planterades på 1700-talet.

Mellan ishavsravinerna

Speciellt utmärkande för fastigheten är dess läge nedanför kyrkan men ändå högt belägen mellan två "ishavsraviner", där ett kyrkänge och den före detta trädgården ligger.

Kyrkmiljön

Den från den övriga bebyggelsen separat belägna fastigheten utgör ett viktigt inslag i kyrkmiljön med mycket högt miljömässigt värde.

Byggnadsbeståndet, speciellt huvudbyggnaden har vid olika tillfällen genom skilda utbyggnader mist sin 1700-talsprägel och därmed en betydande del av dess kulturhistoriska värde