Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rone: Änggårde 6;4 Byggnadsminne

Manbyggnaden vid Änggårde speglar väl den lokala byggnadstraditionens material- och formanpassning och dess utveckling, från 1700-talet till det tidiga 1900-talet.

Eftersom byggnaden inte moderniserats under 1900-talet har den fått behålla sin särpräglade konstruktion och planlösning. Den utgör därmed en viktigt del i den gotländska bebyggelsehistorien.

Änggårde 6:4 är den mellersta av, idag, tre gårdsparter i grannlaget Änggårde 3:1, 3:3, 5:1, 6:1, 6:4 (se länk nedan).

Manbyggnaden är huvudsakligen uppförd i sandsten och har en för Gotland typisk parstugeplan, med ett senare tillkommet bakbygge i samma material.

Restaurering år 2000

Hela byggnaden har tidigare haft en takbeläggning med sandstensflis. Efter en längre tid med ett provisoriskt papptak och en nästan 80-årig törnrosasömn som överloppsbyggnad började Änggårde restaureras år 2000.

Bland annat har sandstensflistaket, på ett undertak av falor, återställts.

Manbyggnaden

Manbyggnaden på Änggårde är uppförd i flera etapper där någon exakt datering är svår att få. Den äldsta delen byggdes på 1700-talet som en s.k. enkelstuga med hall, vardagsstuga och kammare.

I början av 1800-talet byggdes huset ut och en sal tillfogades. Byggnaden fick då även en andra våning med hall, brudkammare samt två vindsrum.

Omkring 1800-talets mitt genomgick byggnaden ännu en omfattande om- och tillbyggnad. Då tillkom även det något lägre bakbygget, med kök och brygghus på bottenvåningen samt två förrådsrum på övervåningen.

Utedasset, som har en stående träpanel på en regelstomme under ett spåntak, är från tidigt 1900-tal.

I gårdsbilden har även ingått en flygel och en ladugård. Den förra har rivits och den senare är frånstyckad och inlemmad i grannfastigheten.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 2001-08-31. Dnr 221-2148-01