Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornlämningar Anga

Vite rojr

400 meter sydväst om kyrkan finns en omfattande miljö med flera stora bronsåldersrösen av imponerande storlek. Vid flera av dessa rösen finns också mindre stensättningar och resta stenar.

Vid röset Vite rojr finns ett gråstensblock med skålgropar.

Vikingatida gård och fiskeläge

Anga Bendes 1.33 mfl.

Området innehåller en ödegård, fiskelägen, fiskebodar och båtlämningar.

Centralt finns ett övergivet åkerområde, markerat av stenvallar, terrasser och röjningsrösen. Söder och norr om åkerområdet ligger två gravfält, sannolikt från yngre järnåldern.

Dessa - tillsammans med de uppräknade lämningarna - utgör sannolikt resterna av en gård från vikingatiden.

Förutom fiskeläget från medeltiden finns ett flertal övergivna lägen av vilka ett par är från sen tid.

Totalt sju husgrunder är registrerade, vilka i sin storlek och konstruktion överensstämmer med de motsvarande husgrunderna vid Bandlundeviken i Burs och vid ”båthusen" i Kräklingbo.