Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kräklingbo: Hajdeby 1:15 och 1:38

Hajdeby har en välbevarad utmarksgård fördelad på tre storbyggda parter. De ligger på rad invid grusvägen mot Torsburgen.

De stora stenladugårdarna från 1800-talets slut, varav den mellersta är helt intakt bevarad med tröskvandring, dominerar bebyggelsen intill den slingrande vägen.

Byggnaderna vid Hajdeby stammar huvudsakligen från 1700- och 1800-talen och är nästan uteslutande i sten. Gårdarna är inramade av ett av öns mäktigaste hägnadssystem med bandtunar.

Tidigare låg gårdarnas inägor, bestående av ängs-, hag- och åkermark, inneslutna i ett rikt skogslandskap. Efter en omfattande skogsbrand 1992 omges Hajdebygårdarna till stor del av cirka 1000 hektar tämligen öppen hedmark.

År 1820 genomfördes ett storskifte som i viss mån reglerade inägorna. Efter 1850-talet styckades även ett antal mindre torphemman av från fastigheterna.

Detta kom att splittra upp och sprida ägandet, varför ett laga skifte slutligen genomfördes 1964.

De tre ladugårdarna vid Hajdebygårdarna uppfördes under 1870-talet.  

KÄLLA: Kulturhistorisk beskrivning, Kräklingbo Hajdeby 1:15, Länsmuseet på Gotland, 2005-05-09. Dnr AD-2005-0425