Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hejnum: Graute 1:10

Stor gårdsmiljö i södra delen av socknen med en manbyggnad som ligger i fonden av en allé.

Tvåvånings manbyggnad uppförd kring 1860-talet. Ekonomibyggnaderna är från samma tid.