Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hejnum: Kyrkebys 2:3 Lilla Kyrkebys Byggnadsminne

Fastigheten har varit bebyggd sedan medeltiden och består av mangårdsbyggnad, två flyglar samt en bakomliggande källarflygel och vedbod.

Väster om fastigheten finns en tillhörande ladugård från 1900-talets mitt.

Byggnaderna omges av en mindre trädgård med buskar och mindre odling.

Manbyggningen

Manbyggnadens första våning uppfördes i kalksten under slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet. Under 1800-talets början tillkom en andra våning. Byggnaden tillhör öns äldre tvåvånings enkelstugor.

Ombyggnader och renoveringar

Under första hälften av 1900-talet tillkom ett bakbygge i trä. Byggnaden har en slätstruken gul puts med gråblå snickerier samt tegeltak. Byggnaden har genomgått ett flertal ombyggnader och renoveringar, men har en bevarad rumsindelning i den äldre delen, vilken sannolikt representerar det tidiga 1800-talet.

Norra flygeln

Den norra flygeln är sannolikt samtida med manbyggnaden, även den murad i kalksten i en våning med vind under ett tegeltäckt sadeltak. Fasaden är slätputsad och avfärgad gul. Byggnaden har använts som snickarverkstad, smedja och brygghus.

Södra flygeln

Den södra flygeln är sannolikt uppförd vid mitten av 1800-talet. Byggnaden är murad i kalksten med en våning och vind. Byggnaden har ett tegeltäckt sadeltak. Även denna byggnad är slätputsad och avfärgad gul. Den är inredd till bostad, vilket den sannolikt även ursprungligen använts som.

Källarflygeln

Källarflygeln är uppförd någon gång under 1890-talet, på den plats där den så kallade Sankt Oles källare varit belägen, vilken ska ha rivits vid byggnadens uppförande. Byggnaden är murad med kalksten i en våning med vind och klädd med ett spånklätt sadeltak. Fasaden har en vit slätputs och blågrå snickerier. I byggnadens östra del finns en källare från slutet av 1800-talet.

Vedboden

Den intill källarflygeln varande vedboden är uppförd under första hälften av 1900-talet. Boden är klädd med stående brädpanel som är målad i falurödfärg. Sadeltaket är klätt med spån.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 2001-08-31. Dnr 221-3863-99