Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hejnum: Norrbys 1:1, Nygårds 2:1 och Riddare 1:17

Detta är ett grannlag med tre utspridda gårdar vars bebyggelse är något förändrad och ligger öppet i ett småskaligt hedskogslandskap.

Till västra gården vid Nygårds hör en envånings parstuga med brutet tak och frontespis från början av 1800-talet. Här finns bostadsflygel, brygghusflygel och en stenladugård.

Till mellersta gården Norrbys hör en påbyggd 1700-tals parstuga, brygghusflygel, stenladugård och ett tvåvånings trämagasin.

Till östra gården vid Riddare hör en utspridd bebyggelse med mycket välbevarad medeltida gårdsportal, en envåning parstuga från 1800-talet och en yngre ladugård.