Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Endre: Prästgården 1:10 (Byggnadsminne)

Endre prästgårds huvudbyggnad är ett envånings kalkstenshus som har betydande rester av medeltida murverk.

Byggnaden om- och påbyggdes strax efter 1700-talets mitt.

Exteriören har ett för de gotländska prästgårdarna från tiden typiskt utseende; med kompakthet och slutenhet i fasaderna samt hög takresning med brant sadeltak utan gavelutsprång.

Större reparationer har utförts 1928 och 1967-1968.

Kring huvudbyggnaden finns en parkliknande trädgård med grusgångar och äldre trädbestånd vilka omgärdas av stentunar.

Sju ekonomibyggnader, från 1800-1900-talen, är grupperade kring en kvadratisk gård. De är avskiljda från huvudbyggnaden med en stentun och ingår ej i byggnadsminnet.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1998-06-22. Dnr 221-3848-97