Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dalhem: Hallvide 1:25, 1:39 Skola

När skolbyggnaden ursprungligen byggdes är inte klarlagt men här har legat en skola på samma plats under en längre tid.

I sin nuvarande form har byggnaden genomgått många och genomgripande förändringar där en stor renovering och tillbyggnad skedde 1951.

Skoltomten är ligger sydväst om vägkorsningen vid Dalhems kyrka. Den är i stort sett öppen med stora gräsytor.

I den norra och nordöstra delen finns  äldre lövträd och några gamla fruktträd.

Öster om skolbyggnaden ligger en stor asfaltplan som gränsar till landsvägen.

Norr om skolan finns lekanordningar och en stor lekplats.

I tomtens nordöstra hörn står ett medeltida minneskors.