Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dalhem: Prästgården 1:18 (Byggnadsminne)

Huvudbyggnadens tillkomstår är okänt. Men här finns omfattande medeltida murverk med synliga hörnkedjor i såväl botten- som övervåning.

Byggnaden av kalksten i två våningar byggdes om på 1770-talet och erhöll genom denna ett tidstypiskt gotländskt utseende, med bland annat frilagda hörnkedjor.

Den låga välbevarade källarbyggnaden i kalksten, i en våning under flackt tak, uppfördes 1835-40 och utgör ett gott exempel på ekonomibyggnader från denna tid.

Flygeln i kalksten uppfördes 1764 med vinkelrätt placering mot huvudbyggnaden. Flygeln byggdes om vid slutet av 1800-talet och under 1940-talet.

Smedja

Smedjan uppfördes som komplementbyggnad 1857. Den ombyggdes på 1940-talet till garage, men bevarar den ursprungliga exteriören.

Prästgårdspark

Prästgården omges av ett stort parkområde med åldrigt trädbestånd och delvis bevarat gångsystem med drag från såväl 1700-talet som 1800-talet.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1999-02-04. Dnr 221-2108-98