Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Burs Hummelbos 1:23 (byggnadsminne)

Huvudbyggnaden i sten med slätputsade hörnkedjor och gavelband, uppfördes ursprungligen som tvåvånings enkelstuga på 1790-talet och utbyggdes till parstuga vid 1800-talets mitt och belades med undermurat tegeltak.

Bakbygget uppfördes i sten med slevad puts vid 1800-talets mitt. Det hade ursprungligen flackt flistak, senare höjt och belagt med spån. Bakbygget innehåller ett stort brygghus med bakugn och kölna på magasinsloftet. Smedjan/köttboden är uppförd i sten under oregelbundet takfall och uppfördes tidigare än manbyggnaden. S

nickarboden är en parstuga i sten med spåntäckt tak. Den uppfördes ursprungligen som huvudbyggnad på 1800-talet och tillhörde en före detta gårdspart som slagits samman med den nuvarande.

Ladugården i sten härstammar troligen från 1880-talet, till ladugårdsbyggnaden hör ett tröskhus. Bodlängan är uppförd i sten med en övre magasinsvåning i trä med liggande panel. Byggnaden innehåller olika fähus samt hemlighus.

Hummelbos manbyggnad tillhör Gotlands bäst bevarade, fastigheten är belägen i ett välhållet ålderdomligt kulturlandskap med bland annat en intillgränsande fornborg.

Vid bakbygget finns en gammal brunn som nästan omfamnas av en av Gotlands största askar.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 2000-07-12. Dnr 221-204-99