Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Burs: Lindarve 1:28 Hjorterianernas kapell (byggnadsminne)

Hjorterianernas kapell är Gotlands äldsta byggnad från väckelserörelsens tid, byggt omkring 1854.

Byggnaden är uppförd i pinnmursteknik under papptak i enkelstugeform och består av farstu, kammare och bönsal med läktare.

Hjorterianismen var Gotlands enda inhemska väckelserörelse och fastigheten är unik även för svenska förhållanden.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen på Gotland, 1986-12-15. Dnr 11.392-221-85