Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bunge: Stucks 1:123, 1:138 och 1:142 Grannlag

Treparts grannlag med bebyggelse från olika tider.

Till den norra parten hör en 1700-tals manbyggnad och en stenbod som ligger längs vägen vilken tidigare varit agtäckt.

Till mittenparten finns en parstuga och en stenladugård från 1879.

Till den södra parten hör en stenladugård med agtak från 1862 och en liknande manbyggnad som hos de övriga parterna men med brutet tak.

Ladugårdsbyggnaden vid Stucks 1:138 har det enda agtaket bevarat på ursprunglig plats i Bunge. 

Även den två andra gårdsparterna i grannlaget har agtaksbyggnaderna bevarade, dock utan att det ligger ag på taken idag.