Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bro: Annex 1:26 Skola/ Bygdegård Församlingshem

Fastigheten ligger omedelbart väster om Bro kyrka.

Skolbyggnaden uppförd 1905 är en stor traditionell putsad kalkstensbyggnad i 1½-plan med brant tegelklätt sadeltak.

Den södra fasaden har en kraftfull risalit som sätter prägel på byggnaden. Bred cementtrappa med handikappramp.

Baksidan är enklare med ett litet utbygge som förstuga till f d lärarbostaden. Två takkupor.

Tomten är öppen och skolan ligger dominant nästan mitt på densamma. I nordöstra hörnet ligger en uthusbyggnad.

Byggnaden har från 1982 fungerat  som bygdegård.