Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bro: Kvie 1:3, 1;7 Grannlag, varav Kvie 1:7 är byggnadsminne

Grannlag bestående av två parter från olika tider. Bebyggelsen ligger inbäddad i lövvegetation.

Äldsta parten utgörs av en påbyggd 1700-tals parstuga med två flyglar och en liten björkallé som leder fram till lillgården. Storgården och  ladugården flyttades söder om manbyggnaden, troligen vid skiftet. (se även Bro 1:7 byggnadsminne)

Till grannparten hör byggnader från 1800-talet.

Successivt förändrade.

Kvie 1:7 (byggnadsminne)

Kvie i Bro är en av Gotlands mest kända och bäst bevarade 1700-tals anläggningar.

Huvudbyggnaden uppfördes under slutet av 1700-talet, troligen i två etapper. Den är byggd i sexdelad plan, av sten under brant tegeltak. Ytterdörren är i gustaviansk stil med bl. a. pärlstav och tillhör landsbygdens förnämligaste.

Under 1980-1990-talen genomgick byggnaden omfattande, men varsamma, restaureringsinsatser.

Flyglarna, vilka ser ut som små parstugor med symmetriskt placerade entrédörrar på varje långsida, har tidigare nyttjats som brygghus med bakugn, tvättstuga och drängkammarbostad.

Mangården kringgärdas av stenmurar.

Fägården domineras av stenladugården som uppfördes 1771 och har ursprungligen varit försedd med agtak. På fägården finns flera bodar och uthus, bl.a. två lambgift.

KÄLLOR: Beslut - Byggnadsminnesbeslut, Länsstyrelsen Gotlands län, 1999-03-08. Dnr 221-2313-98 Länsstyrelsen på Gotlands hemsida 2004, www.i.lst.se