Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bro: Eriks 1:13, Ytlings 1:7

Bebyggelsemiljö bestående av tre gårdar, belägna öppet i landskapet.

Till norra gården Eriks hör en 1800-tals parstuga med mansardtak, frontspis och två flyglar. En allé leder fram till storgården.

 

Till mellersta gården Ytlings hör en tvåvånings parhus, uppförda under början av 1800-talet, med för socknen karaktäristiska proportioner, låg brygghusflygel och äldre manbyggnad.

Ladugård med portlider ut till vägen.

 

Till södra gården tidigare Ducker hör en stor lång smal parstuga  och en ladugård med stort foderloft.