Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Boge

Vid inventeringen 1971 noterades en vattenkvarn vid Aner 3.2 och en hättkvarn vid Mojner 2:1.

I socknen har funnits fyra vattenkvarnar och tre väderkvarnar spridda på gårdarna, av vilka de flesta lades ner under 1800-talet. 

Vattenkvarn Boge Aner 3:2 

Aner vattenkvarn är belägen invid Anerån i Boge, nära utloppet i Bogeviken. Det är den ena av Gotlands två kvarvarande vattenkvarnar som fortfarande används till malning.

Kvarnen är byggd under 1800-talets andra hälft, i resvirke och bulteknik i två våningar under faltak och är försedd med ett sex meter högt vattenhjul.

Delar av byggnaden härrör från en tidigare kvarnbyggnad. Den intilliggande skogshagen är delvis stängslad med bandtun.  

Vattenkvarnen förvaltas av Boges hembygdsförening.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Gotlands län, 2003-04-04. Dnr 432-3927-02