Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Atlingbo kyrka

Under Atlingbo kyrkas golv har grunderna till en kyrka från 1100-talets mitt grävts fram.

I början av 1200-talets uppfördes den nuvarande kyrkans kvadratiska kor och en märlig, spetsbågformad absid.

Långhuset

Vid 1200-talets slut uppfördes långhuset och ringkammaren, som utgör bottenvåningen till ett aldrig fullbordat torn. Ringkammarens murar har sedan fått bära den takryttare med ljudgluggar som rymmer klockvåningen.

Sakristian uppfördes invid korets norra mur 1800-1801.

Hela byggnaden är uppförd av putsad kalksten.

Tre ingångar

Kyrkan har tre ingångar med huggna omfattningar: En romansk korportal i söder, en ståtlig gotisk sydportal med spetsigt gavelkrön och skulpterade kapitälband på långhuset och en gotisk nordportal till tornets bottenvåning.

Absiden

Absidens tre fönster är ursprungliga liksom långhusets sydfönster och ett rundfönster med masverk i ringkammarens västmur. Altaruppsatsen av trä är från 1600-talet.

Predikstolen tillverkades av Rasmus Felderman 1693, den mustiga målningen är från 1758. Bänkinredningen tillkom på 1700-talet.

Byzantinos

Den märkliga dopfunten med åttkantig reliefprydd cuppa har tillskrivits 1100-talsmästaren Byzantios.

Uppgifterna är sammanställda ur Riksantikvarieämbetets byggnadsregister.