Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fjäle ödegård Ala

Fjäle ödegård Ala är i dag öns bäst kända gårdslämning från tiden järnålder-medeltid.

Genom att området inte har exploaterats för bebyggelse eller odling, kan man i fält identifiera går­dens olika delar, såsom bebyggelsen, åkermarken, vägarna, gravarna, vattenhålen med mera.

Undersökningar som har företagits inom området har visat att gården Fjäle sannolikt har ett ursprung i äldre järnålder och varit kontinuerligt brukad fram i 1300-1400-talen, då den av hit­tills okänd anledning ödeläggs.