Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyrkan och kyrkbyn: Ala

Ala kyrka ligger tillsammans med en grupp gårdar invid en kurva i den tidigare huvudvägen, som senare rätats ut och flyttats längre västerut.

Skolan ligger omedelbart norr om Ala kyrka. På skoltomten ligger skolan och en uthusbyggnad. Framför skolan en stor öppen plan med grus, öster om skolan fruktträdgård.

Väster om kyrkan ligger ett stycke av den gamla vägslingan, i norr finns en före detta lärarbostad, i söder kyrkogården samt i öster lummig grönska.

Ala kyrka

Ala kyrka är uppförd av putsad kalksten. Den består av ett romanskt långhus från 1100-talets mitt, ett torn i väster med kolonnettförsedda ljudgluggar i väster från 1200-talets andra fjärdedel och ett kor från 1200-talets mitt i öster.

Hela kyrkan (förutom koret och den samtidigt uppförda sakristian) har samma bredd. Koret och långhuset har dessutom samma takhöjd; skillnaden mellan de olika delarna tonats ned.

Ingångar med huggna portalomfattningar finns i tornets norra och södra sidor och korets sydfasad.

Den salkyrkolika interiören är uppdelad i tre delar - det välvda koret, långhuset med plant innertak av trä och den välvda ringkammaren.

Kyrkan härjades av brand 1938, varefter yttertaken och den märkliga kupolformade spiran från 1780 rekonstruerades och den nuvarande inredningen tillkom.

I det inre märks ännu den släta dopfunten av kalksten från 1200-talets mitt, kalkmålningar av "Passionsmästaren" från 1400-talet, draperimålning i koret från 1700-talet och ett flertal medeltida ristningar i putsen i ringkammaren. Glasmålningarna utfördes av Oskar Brandtberg 1938-40.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996.