Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ala skola S:4

Fastigheten är belägen omedelbart norr om Ala kyrka.

I väster finns ett stycke av den gamla vägslingan, i norr ligger före detta lärarbostad. I söder gränsar skolan till kyrkogården. I öster finns lummig grönska.

På skoltomten ligger skolan och en uthusbyggnad. Framför skolan finns en stor öppen plan med grus. Öster om skolbyggnaden finns en fruktträdgård.