Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Odlingslandskapet: Gammelgarn

Området (till större delen Gammelgarns socken) har stränder både i norr och i söder. Den norra kusten har låglänta strandängar och vikar. I söder finns sandstränder som övergår till hällmarker med inslag av kustklintar med raukpartier.

Skogar med hällmarker och inslag av träsk dominerar inlandet liksom här och var uppstickande klintpartier såsom Klintklinten öster om kyrkan.

Bebyggelsen ligger tämligen spridd och är koncentrerad till området vid kyrkan och vägarna. Bygden karakteriseras av ett småskaligt kulturlandskap.

Naturlig betesmark

Drygt 60 områden med naturlig betesmark ingår i detta område. Drygt 15 av dessa utgörs av hagmarker, det vill säga före detta slåttermarker som idag har god hävd till ganska stor del.

Alvarmark

Inslaget av betespräglad alvarmark är stort, ofta ligger alvarmarken i kombination med betad skog. En mindre del av alvarmarkerna har idag en god hävd.

Havsstrandäng förekommer inom fem områden med sammanlagt 12,5 hektar.

Haugstains änge omfattar en hektar välhävdad slåttermark som hyser späd ögontröst.