Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anga S:10 Skola

Parstuga med bakbygge från 1865, som idag fungerar som bygdegård.

Lärarbostaden intill på fastigheten Annex 1:3 ett är reveterat trähus från sekelskiftet 1900.

Skolbyggnaden är belägen omedelbart söder om Anga kyrka. Skoltomten gränsar i nordöstra hörnet till kyrkogården.

Framför skolan - mot öster - finns öppen mark med gräs och ett par träd, något längre österut grusplan med parkeringsplats.

I söder och väster trädgård med enstaka buskar och träd.

Byggnaden vänder fasaden mot öster och kyrkbacken. Vinkelbygge (eller bakbygge) mot väster med bland annat den före detta lärarbostad.

Byggnaden har goda proportioner mot alla väderstreck.

Avstyckad före detta lärarbostad i väster.